හස්බන්ගේ හුස්ම හිරවෙලා නර්ස් කියපු විදියට හුස්ම ගන්න ගිහින් වෙච්ච වැඩේ