මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය, උසස් පෙළ විභාගය, පාසල් ආරම්භ කිරීම සහ විෂය විෂයමාලා ආවරණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරෙන සිරස FM සති අග සාදය.. සජීව විකාශය