බල්ලොන්ට, පූසොන්ට දහදිය දාන්නෙ නැත්තෙ ඇයි?

බල්ලොන්ට, පූසොන්ට දහදිය දාන්නෙ නැත්තෙ ඇයි? කට ඇරගෙන දිව එළියට දාගෙන හති දාන්නේ ඇයි..? මේ ගැන හරියටම දැනගන්න.. සමනල සිරස සෑම සතියේ දිනකම උදෑසන 6 සිට 7 දක්වා.

Sirasa FM