තන්හා, රතී, රඟා, මාර දූවරු තුන්දෙනා

තන්හා, රතී, රඟා, මාර දූවරු තුන්දෙනා පැතුම් පුතාට ගහලා
Birthday ඒකට Set වෙන බයිට් එක සිරස FM දහසක් මල් Birthday Bite
Sirasa FM Dahasak Mall Birthday Bite
සිරස FM දහසක් මල් සෑම සතියේ දිනකම දහවල් 1.00 ට 

Sirasa FM