ජීවන ගැටළු දහමින් පහදන පොසොන් පෝදා “සනරාමර සෙවණ” විශේෂ වැඩසටහන ආචාර්ය පූජ්‍යපාද මාවරලේ භද්ධිය ස්වාමීන්වහන්සේ