“සිරස FM Live Show” අනුරාධපුර සාලියපුර ගජබා රෙජිමේන්තු ක්‍රීඩාංගනයේසිට සජීවීව..

“සිරස FM Live Show” අනුරාධපුර සාලියපුර ගජබා රෙජිමේන්තු ක්‍රීඩාංගනයේසිට සජීවීව.. රොෂාන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රමුඛ Flash Back සංගීතයට.. ශානිකා මධුමාලි, රුක්මන් අසිත, ශානිකා වනිගසේකර, දයාරත්න පෙරේරා, සුසිල් ප්‍රනාන්දු සංවිධානය සිරස FM සමඟ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ගජබා රෙජිමේන්තු සේවා වනිතා ඒකකය..

Sirasa FM