සිරස FM සජීවී ජන ගී දන්සල

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට සංවිධාන වූ,
සිරස FM සජීවී ජන ගී දන්සල
ප්‍රවීණ සංගීතවේදී රෝහණ බැද්දගේ මහතා සහ ප්‍රවීණ නර්තනවේදී රවිබන්දු විද්‍යාපති මහතා සමඟ සහන් රන්වල ප්‍රමුඛ රන්වල බලකාය …

Sirasa FM