සිරසට 25 යි නිවාස 25යි ව්‍යාපෘතියේ දෙවන නිවස ප්‍රදානය කිරීමේ සුභ මොහොත.