සිරසට 25 මොටර්බයික් 25 යි වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහක

සිරසට 25 මොටර්බයික් 25 යි වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහක සියබලාණ්ඩුව 4 කණුවේ
රණවිරු D.M සමන් කුමාරට හිමි යතුරුපැදිය භාරදීමේ අවස්ථාව…

Sirasa FM