සිරසට 25යි මෝටර් බයික් 25යි

සිරසට 25යි මෝටර් බයික් 25යි …
දෙවැනි ජයග්‍රාහකයා
“සියඹලාණ්ඩුව – ගජබාපුර රණවිරු D.M සමන් කුමාර “
ඔහුට හිමි යතුරු පැදිය අද (2019 – 06 – 14) ඔහුගේ නිවසටම ගොස් පිරිනැමූ වගයි.

 

Sirasa FM