සිරසට 25යි ගෙවල් 25යි

සිරසට 25යි ගෙවල් 25යි…. සිරස නිවස පළමු අදියරේ දෙවන නිවාස 8 වැඩ ඇරඹීම. 
2019-06-14 මොණරාගල ඇතිමලේවැව R.D නන්දරත්නගේ නිවසට මුල් ගල තැබීම.. 

25 for sirasa and 25 houses…. SIRASA HOUSE STARTS 8ND HOUSE 8 work.
2019-06-14 monaragala ඇතිමලේවැව r. The first stone to the house of d නන්දරත්නගේ..

Sirasa FM