ශ්වේත රාත්‍රිය අවසන් දැක්මේ සජීවී පටිගත කිරීම අද රාත්‍රී 8 සිට

Shawatha Raathriya
“ශ්වේත රාත්‍රිය” අවසන් දැක්මේ සජීවී පටිගත කිරීම අද රාත්‍රී 8 සිට සිරස FM ගෘහස්ථ ප්‍රසංග සංවිධායකත්වයේ කූඨප්‍රාප්තිය වූ ආචාර්ය නන්දා මාලිනියගේ සුමධුර ගැයුමෙන් සුපෝෂිත “ශ්වේත රාත්‍රිය” අවසන් දැක්මේ සජීවී පටිගත කිරීම අද රාත්‍රී 8 සිට සිරස FM ඔස්සේ රස විඳීමට ඒකරාශී වෙන්න.. ඔබේ මීටරයේ සිට අපේ මීටරයට එන්න.. 106.5 / 106.7 සහ www.sirasafm.lk ඔස්සේ ශ්‍රවණය කරන්න..

Sirasa FM