රෝ බිය වසංගත බිය අත‍රේ අපේ හිතේ ඉන්න බුදුන් දකින්න.. ආචාර්ය පූජ්‍යපාද මාවරලේ භද්දිය ස්වාමීන්වහන්සේගේ පොසොන් පණිවිඩය..