පාසල් විෂබීජහරණය සහ ඩෙංගු මර්ධනය – කොළඹ ,ශාන්ත ලොව්රන්ස් විද්‍යාලයේදී

පාසල් විෂබීජහරණය සහ ඩෙංගු මර්ධනය - කොළඹ ,ශාන්ත ලොව්රන්ස් විද්‍යාලයේදී

Sirasa FM