ගමයි පන්සලයි සිරස රේඩියෝවයි – හැඩිගල්ල ශ්‍රී විපුලසිරි විහාරස්ථානය