සණරාමර සෙවණ

Sanaramara Sewana
“ජීවන ගැටළු දහමින් පහදන නිකිණි පෝදා “සනරාමර සෙවණ” විශේෂ වැඩසටහන” කුලියාපිටිය කනදුල්ල ධර්මරාජ පිරිවෙන් විහාර වාසී පූජ්‍යපාද අතුරුගිරියේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන්වහන්සේ..

Sirasa FM