පොහොය වරුණ – නිකිණි පුර පසලොස්වක පොහොය

Pohoya Waruna
නිකිණි පුර පසලොස්වක පොහොය අපට වැදගත් වන්නේ ඇයි? පොහොය වරුණ “නිකිණි පුර පසලොස්වක පොහොය” විද්‍යාපති පූජ්‍ය කඹුරාවල සිරි රේවත ස්වාමීන්වහන්සේ (එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන සංඝ නායක)

Sirasa FM