කෙසෙල් ගැන මේ දේවල් ඇහුවොත් ඔබත් හැමදාම කෙසෙල් ආහාරයට එකතුකර ගන්නවා