අපට මෙසේ වූයේ ඇයි? පන්සිල් මළුව කාලීන ධර්ම දේශනය – 2019.05.22

සිදුවන සිදුවීම්, අවිනිශ්චිතතාවයන් මැද ඔබ කුමක් කළයුතුද? අපට මෙසේ වූයේ ඇයි? මහරහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ. මහරහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්මය දේශනාකරන අති පූජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන්වහන්සේගේ සිරස FM පන්සිල් මළුව කාලීන ධර්ම දේශනය.

Sirasa FM