තාත්තා වගේ වෙන්න ගිහින්, වෙච්ච දෙයක් ගැන ලකා කියපු කතාව