රට වෙනුවෙන් අපේ යුතුකම

වෙන කෙනෙකුට තමන් නිසා ලෙඩ දුක් හැදෙනන්න දෙන්න එපා - බුදු දහමේ උගන්වපු බෝධිසත්ව ගුණය.. පූජ්‍ය මාවරලේ භද්දිය ස්වාමීන්වහන්සේ...

වෙන කෙනෙකුට තමන් නිසා ලෙඩ දුක් හැදෙනන්න දෙන්න එපා – බුදු දහමේ උගන්වපු බෝධිසත්ව ගුණය.. පූජ්‍ය මාවරලේ භද්දිය ස්වාමීන්වහන්සේ…

Sirasa FM