ගාල්ල තවලම W.L.A ශිරෝමි ගේ නිවහන, සිරසට 25 යි නිවාස 25යි