සිරස නිවෙස ව්‍යාපෘතියේ 11 වැනි සහ 12 වැනි නිවාස වෙනුවෙන් මුල් ගල තැබීම..