සිංහල තෙරි ඉල්ලා? මොන අන්ඩර දෙමලක් කියනවද මං දන්නේ නෑ Dahasak Mall Birthday Bite