සරිගම සාජ්ජය කඩුවෙල EXIT සමගින් බුද්දික උෂාන් , ටිරෝන් මද්දුමගේ