සමිතා දසුන්ට දුන්නු පට්ට බයිට් එක.. – Samitha Dasunta Dennu Patta Bite Eka