සමනල සිරස ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණය දෙහිඅත්තකණ්ඩිය මධ්‍යමහා විද්‍යාලය ජාතික පාසල

Sirasa FM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *