සතියේ ලග්න පලාපල – Part 02

සතියේ ලග්න පලාපල – (මකර, කුම්භ, මීන) ඉරිදා රාත්‍රී 8 යි 8 ට සුබ රාත්‍රිය අහන්න……

Sirasa FM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *