සතියේ ලග්න පලාපල – Part 01

සතියේ ලග්න පලාපල – (මේෂ, වෘෂභ, මිථුන) ඉරිදා රාත්‍රී 8 යි 8 ට සුබ රාත්‍රිය අහන්න……

Sirasa FM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *