සජීවී ජන ගී දන් සැල රන්වල බලකාය සමග

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට සජීවී ජන ගී දන් සැල රන්වල බලකාය සමග, රෝහණ බැද්දගේ රවිබන්දු විද්‍යාපති..

Sirasa FM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *