ශිෂ්‍යත්වය, පහේ හපන්නු.. ඉගෙනීම නැමති ගමනේ ප්‍රථම කඩුල්ල පැන ගන්නේ කෙසේද..?