ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජය පතා මෙම කවිය හැකිතාක් Share කරන්න