වෙසක් පෝයදාට ගෙදර පන්සලක් කරගන්න හැටි.. ආචාර්ය පූජ්‍යපාද මාවරලේ භද්දිය ස්වාමීන්වහන්සේගේ වෙසක් පණිවුඩය