විද්‍යා හා ගණිත ඔලිම්පියඩ් තරඟාවලියෙන් ලෝකෙන්ම දෙවැනි තැන ගනිපු ලංකාවේ පොඩ්ඩා