වාර විභාගෙදි ඔබේ දරුවාටත් ලකුණු අඩුයිද? Samanala Sirasa Sati Pasala – 2019.10.10