ලකාගේ ‘ලිය’ ප්‍රශ්න | Lakage Liya Prashna – Lakai Sikai Sooriya Sirasai