“රාමුවෙල ඡායාට” තියෙන ප්‍රශ්නෙට සිකා දීපු උත්තරේ – Sika Dunnu Uththare – Lakai Sikai Sooriya Sirasai