රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන් වහන්සේ රුවන්වැලිමහසෑ අභියසදී පවත්වනු ලැබූ සදහම් දේශණය