රටින් ඇට දෙන්නේ නෑ අපිට වටේ ඉන්න කට්ටියට දෙනවා – Ratin Ata Denne Na Apita Wate Inna Kattiya Denawa