මහත්තයා ගාව එළුවො ඉන්නවැයි විකුණන්න? එළුවොද ? එළිච්චියොද? | Mahaththayagaawa Eluwo Innawayi?