මං ඉතාලියේ තනිවුනා සිංදුවට ට්‍රම්පට් නැතුව ට්‍රම්පට් ගහන නිවුන් මල්ලිලා – Man Italiye Thani Una