බර අඩුකර ගෙන කෙට්ටු වෙන හැටි සිකා කියයි -Lakai Sikai Sooriya Sirasai