පීනන්න බැරි මිනිහට Swimming Pool එක ඇදයි වගේ.. බෘෘස්ලී කීවාද?