පාන් ගෙඩියෙන් ඉඩමේ වාස්තු දෝශ නැති කරන නංගී – දහසක් මල් Birthday Bite