නොදන්න දෙමළයි – අන්ඩර දෙමළයි – අම්මෝ මේක අහලම බලන්න – Nodanna Demalai Andara Demalai