නිවිති දාලා පරිප්පු ඉවුවාම පරිප්පු වලින් නිවිති වෙන්කරන හැටි | Nivithi Walin Parippu Wen Karana Hati