නැටුම්ගම නටාෂා ඇඹරුනීට නර්තන හැකියාවට අත දෙන්න ..

නැටුම්ගම නටාෂා ඇඹරුනීට නර්තන හැකියාවට අත දෙන්න කවුරුත් නැතිලු.. ඒක සිකාට කියලා හොඳට අහගත්ත හැටි…

Sirasa FM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *