දේවාරූඩයෙන් දෙන බයිට “සි..තා..රා..” – Dahasak Mall Birthday Bite