තිබූ තැනක සොර සතුරන් ගත නොහෙනා උගතමනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා