ඡන්ද දායකයින්ට “මැකෝ” ගෙන් පණිවුඩයක් – Joke With Jeenu EP 09